River Crossing Power Transmission Tower, Loại ống hoặc ống và góc lai.